Algemene levering- en betalingsvoorwaarden bij open inschrijving voor een training

 

Inschrijvingsvoorwaarden
Wanneer u het inschrijfformulier hebt ingevuld en door De Loopbaanstudio is ontvangen is uw aanmelding definitief. De Loopbaanstudio stuurt u een ontvangstbevestiging.

 

Trainingvoorwaarden
De Loopbaanstudio is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van u jegens derden. Het trainingmateriaal geldt
uitsluitend voor uw eigen gebruik. Vermenigvuldiging en verspreiding van door De Loopbaanstudio verstrekte informatie is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Loopbaanstudio.

 

Betalingsvoorwaarden
De Loopbaanstudio factureert u direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van de training. U kunt het
cursusbedrag overmaken op bankrekeningnummer 51.51.74.955 t.n.v. Langejan Loopbaan Management te
Rijswijk.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft u zeven dagen bedenktijd na het sluiten van de koop. Kortom, bedenkt u zich in de eerste zeven dagen na de koop, dan kunt het koopcontract zonder kosten laten ontbinden. De termijn gaat dus in op de dag nadat de koop is gesloten. Mocht u binnen die termijn besluiten af te zien van de koop, dan kunt u dat schriftelijk doen.


Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering voor twee weken voor de eigenlijke aanvang van de training wordt het factuurbedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken geldt dit niet. U kunt wel een door u te benoemen vervanger naar de training laten komen. U dient De Loopbaanstudio hierover tijdig te informeren.

 

Klachtenprocedure
De Loopbaanstudio zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze
verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij De
Loopbaanstudio gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap na te komen.
Mocht u toch een klacht hebben over onze manier van werken wilt u dit dan z.s.m. schriftelijk melden aan Christel Langejan via christel@deloopbaanstudio.nl. U ontvangt binnen een week bericht over hoe wij in alle redelijkheid uw klacht zullen oplossen.
Mocht u hierover niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht schriftelijk melden aan Het College van Toezicht/ Nederlands Instituut van Psychologen, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

 

Aansprakelijkheid
De Loopbaanstudio is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door
De Loopbaanstudio geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door De
Loopbaanstudio bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 

 

Den Haag, 2 september 2011